Mga Siday from Carigara

HOME
TABLE OF CONTENTS
Facts on Carigara
Carigara 400 et al
Fiesta's History
Fiesta Photo's
Maps of Carigara
Human Rights
Favorite Links
Trivia Pinoy
Mga Estorya
Founding Date
Torugpo
PHOTO ALBUM

   
   

These collections of siday is fronted by one dedicated to my brother Atty. Archie Marpa upon his retirement. There is no better description of his relationships with his co-workers than to just read on. I invite you to add your favorites for others to enjoy. Our first contributor is Bernie Narido and his Siday is featured here. To view larger print of the sidays go to the toolbar "view" and select text size and click on Larger. Enjoy......

FACTS ON CARIGARA

Untitled Untitled Untitled Untitled


img_0088b.jpg

img_1203b.jpg
VENDING WARES AT TABO

img_1280b.jpg

divbgry.gif

DEAR SIR ARCHIE,

Iini in siday nga amon regalo,
Nga an pahinungod an imo pagretiro,
Amon igsasaysay an amon paghustisia,
Imo pangyarian ha aton opisina.

Sugbong hadton huwis imo katungdanan,
Dako nga resposabilidad imo pinas-an,
Magkaiba-iba nga pamalasan,
Mga empleyado dinhi ha Bulwagan.

Maaram gud kami, una han ngatanan,
An imo problema an amon attendance,
Bisan kon mayor ka di mo iniinda,
Ha kaudngan nga panahon im paghihi una.

Danay kon usaay ikaw nag uusaan,
May mga panahon nga binabayaan,
Lab-I na kon Martes bespera han laray,
An mga babayi nag ookay-okay.

Bisan pa ha luyo han amon abuso
Di kami na bati hi pulong ha imo
Bisan ha panahon nga damo in trabajo
Maaram ka humatag mga pa kunsuelo.

Di igkakalirong may-ada ka otro
Baga kinaiya natural ha tawo
An danay laoril orog ug kadam-an
Ha mga kliyente nga waray batasan.

Pero may maupay nga im kinaiya
Labi ha panahon nakakainom inom ka
Bisan pa sumiring nga waray ka kwarta
Adton amon snack areglado manta.

Adton amon grupo dinhi ha opisina
Puede tawagon nga imo barkada
Inom ug pagkaon di mababaraka
Natapod hin doro, basta kaupod ka.

Archie, kami ngatanan nagpapasalamat
Dako nga kalipay an am inaabat,
Ha pagpasalamat ha kahumanan mo,
Serbisyo ha gobyerno ug han mga tawo.

Tinikangan buwas permanenti kana
Ha im panimalay ug imo pamilya
Pero sigurado nga magpapabilin
Imo kamaupay ha am kasingkasing.

Ampo namon ha Guinoo han im pagretiro,
Maupay nga lawas ihatag ha imo,
Tim-os nga kalipayan im malagamlaman
Ha gawas han lambong hini nga buluagan.

Unta liwat di mo kami hingalimtan
Ha mga panahon han im kalipayan,
Ngan kon umabot, binulan nga pension,
Snack gad la Sir, kami patilawtilawon.


From your staff
OCC & RTC 13
March 27, 2001

divbgry.gif

MGA DAAN NGA SIDAY
I
Kahoy ka nga lawa-an
Ha bukid nana-nawan-tawan
Kon Kanan Dios ka pagbutan
Matupong ka hin olasiman.
Banwa ka nga olasiman
Nakanap ha.kapatag-an
Kon Kanan. Dios ka pagbut-an
Matupong ka hin lawa-an.

----------------------------------------
II
Olitawo olitaktak
Waray salapi ha hawak
Orog la niya paglinakat
Kay hubya hiya magbuhat.

---------------------------------------
III
Matu-od gad mangud pulong han Katsila
Inin olitawo daw sugad hin isda
Ayaw kay mawada an linangoy-langoy
Sinmulod ha bubo ngan nagmakalolo-oy,
Amo man guihapon inin kadaragan-an
Nag-I-inaragaw nga ka asaw-an
Ka i-inasaw-i mag panhayhayon
Nga an kadaraga gabayla madayon.

divbgry.gif

OUR COUNTRY’S FREEDOM
By Connie P. Frias
a.k.a. Inday de la Peña

You are a Filipino, I am a Filipino
We come from the same rich archipelago
An archipelago of over 7,000 islands
The beaches are covered with black and white sands.

Unique country it is with hundreds of dialects
Her people united, one voice they speak
She longed independence, she longed to be free
To be one and strong, inhabitants agree.

Blended intimately with navigable channels
Canoes and ships do sail, so no need for tunnels.
Loved by the people, 80 million there are
Ready to proclaim, its greatness are real.

Nature’s artistic hand has sculpted the land
Majestic mountains and a greenhouse at hand
Rich in agriculture and fishing industries
Rightly she is called Pearl of the Orient Seas

Like an oyster pearl, this land is protected
By its own unity, its pride manifested
Many held this country as a priced possession
Patriotic heroes fought endlessly with passion.

A country that broke loose from foreign domination
She carried her own flag and claimed her possession.
A country that’s proud, resilient and vibrant
The Philippines it is, brave, fearless and gallant.

Our country bounced back from countless enemies
Dare not conquer her, she will show her greatness
Now that she enjoys her full worth and freedom
Liberty she sought for, enemies come seldom.

The great Filipino hero, Dr. Jose Rizal
His ingenuity and sharp pen were lethal
Another brave hero that gave us our freedom
Emilio Aguinaldo to help us he had come.

The most important date, June 12, 1898
Our Philippine Independence lest we forget
Let’s honor our heroes for without them
We could still be searching to locate this freedom.

---o0o----

To Songs Indiginous to Carigara

divbgry.gif


HARUPUY

ni Iluminado Lucente

Hain dawla an haruk mu,
Hain dawla an higugma...!
Waray na an katam-is,
Naubus hin kapara,
Asay nala nabilin,
Masakit nga harupuy,
Nga say nakakasanpit,
Han apdu nga hinganduy.

Kay hinuganganduyan ku,
An imu pagpalangga,
An imu pagmayuyu,
An imu paghigugma;
Ugaring kay waray na,
Waray mu na kaluuy,
An tuman nga nabilin,
Masamdung nga harupuy.

Bisan diin ak' siplat,
Purus la kasakitan,
An akun kasingkasing,
Baga kanan patay...
Bati-a, U, makalit!
An ak' mga pagnguynguy,
Nga ha imu pagdadad-un,
Han hinay nga harupuy.

Ngan didtu ha higdaan,
Kun di' kapa mapiyung,
Kay magpapanumdumun,
Han im' pagka palaran,
Pagabat mu hin harupuy,
Nga ha bayhun mapuruk,
Hinganduyi gad, Laling,
Kay ak' itu haruk!


(Agustu, 1909)

Tikang han libro:
Hinugpung: Mga Siday, Garaygaday, Titiguhun, Liaw-Libang, Diwata
Tinipun ni Dr. Vicente I. de Veyra, Disyimbri, 1914

divbgry.gif


NAMIMILING HAN NANAY

ni Iluminado Lucente

--Hain hi Nanay?
Nagpinakianabata
nga gutiayan
an ngaran hi Ana.

--Aadtu ha langit
kay han Diyus gintawag.
Ayaw la kasakit,
ayaw kaalantad.

--An ini nga nanay
nakadtu bilanggu,
kay gin tatahapan
nga hiya naglingu,

--Hain ku bibilnga
pulung man han bata
adtun akun nanay
nga nagpapalangga...!

--Kadtu la ha langit
didtu pakiana,
kay an imu nanay
aadtu patay na.

--Dagus hinayhinay ni Ana
iya luha namimilaybigay
ngat' ha panlubnganan
pamiling bis' habuk
kan nanay linubngan
nga kahidlawanan.

--Kairu han bata!
Kairu ni Ana,
nagbibinikhuun
baga may buut na.

--Ngad' ak' ha lubnganan,
pulung naman niya
han bugtong nga gugma
nga ha ak' binaya

...Ngan pagabut niya
dit' ha panlubnganan,
kulup na kaupay,
hapit na ma gab-i;

--ug iya binati
in huni hin tamsi,
tamsi nga gutiay
ngan makawiwili.

--An ini nga tamsi
tamsi nga gituay,
sugad man ha akun
nabiling han nanay...!

--Palaran ka tamsi
kay ikaw pakuan;
bis' ngain karuyag
im' hingangadtuan...!

--Ngan us' la kaidlap
piniyung an bata,
dinaup han tamsi,
hinadkan an baba.

--An kalag ni Ana,
ngay-an kay dinangit,
paglupad han tamsi
gindara ha langit!
Tikang han libro:
Hinugpung: Mga Siday, Garaygaday, Titiguhun, Liaw-Libang, Diwata
Tinipun ni Dr. Vicente I. de Veyra, Disyimbri, 1914

divbgry.gif